شرایط عمومي‌پيشنهادي بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری

ماده 1- اساس بیمه‎نامه

اين ‌بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار (كه جزو غيرقابل‌ تفكيك ‌بيمه‌نامه است) بين ‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار كه ‌بيمه‌گر قبول نكرده و قبل از صدور ‌بيمه‌نامه به ‌بيمه‌گذار اعلام كرده است جزء تعهدات ‌بيمه‌گر محسوب نمي‌‌گردد. در صورتي كه ‌بيمه‌شده و ‌بيمه‌گذار شخص واحد نباشد بيمه‌گذار بايد رضايت كتبي ‌بيمه‌شده و در مورد ‌بيمه‌شده‌اي كه اهليت قانوني نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او را به بيمه‌گر ارايه نمايد در غیر این صورت ‌بيمه‌نامه باطل است.

ماده 2- تعاریف و اصطلاحات

بيمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که با بيمه‌گر بیمه‎نامه منعقد مي‌كند و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.

تبصره:‌ در صورتیکه بيمه‌گذار و بيمه‌شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بيمه‌شده از طريق امضاي فرم پيشنهاد ضروری است. در مواردی که بيمه‌شده اهلیّت قانونی نداشته باشد، ولی یا قیم قانونی وي به نمايندگي اعلام رضايت مي‌نمايد.

استفاده‌کننده(گان) (ذینفعان): شخص يا اشخاص حقیقی یا حقوقی است که توسط بيمه‌گذار تعیین می‌شود و بیمه‎نامه به نفع ايشان منعقد می‌گردد.

تبصره1: درصورتی که بیمه‌گذار و بیمه‌شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه‌شده از طریق فرم پیشنهاد جهت تعیین یا تغییر استفاده‌کننده(گان) ضروری است.

تبصره2: استفاده‌کننده(گان) ممکن است بیش از یک نفر باشد که در این صورت می‌بایست توسط بیمه‌گذار در فرم پیشنهاد سهم و اولویت هر کدام مشخص شود. در صورت عدم تعیین استفاده‌کننده(گان) در بیمه‎نامه، در صورت فوت بیمه‌شده، منافع بیمه‎نامه به وراث قانونی بیمه‌شده طبق قانون ارث پرداخت خواهد شد.

تبصره3: در صورت حیات بیمه‌شده، استفاده‌کننده خود بیمه‌گذار می‌باشد.

بیمه‎گر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه‎نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تعهد می‌کند منافع بیمه‎نامه را به بیمه‌شده یا استفاده‌کننده(گان) پرداخت نماید.

بيمه‌شده: شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع بیمه‎نامه است و سن، سلامتی و نوع فعاليت وي اساس محاسبه حق بیمه، اندوخته ریاضی و صدور بیمه‎نامه می‌باشد.

حق بیمه: وجهی است که با توجه به شرايط بيمه‌شده و در قبال تعهدات بيمه‌گر تعیین می‌شود و ايفاي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت آن از سوي بيمه‌گذار است.

موضوع بیمه: عبارت از فوت يا حيات بيمه‌شده است؛ اجراي تعهدات بيمه‌گر مبنی بر پرداخت سرمایه فوت و اندوخته ریاضی در صورت فوت بیمه‌شده در طول اعتبار بیمه‎نامه یا پرداخت اندوخته ریاضی در صورت حیات بیمه‌شده در پایان اعتبار بیمه‎نامه در ازاء انجام تعهدات بیمه‌گذار است.

سال بیمه‌ای: یک سال بیمه‌ای برابر با یک سال تمام خورشيدي از تاریخ شروع بيمه‌نامه است و هر ساله به همان ترتیب تا پایان اعتبار بیمه‎نامه ادامه خواهد یافت.

مدت بیمه: عبارت است از مدت زمانی که طبق توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش بیمه‌ای برای بیمه‌شده برقرار می‌باشد.

اندوخته رياضي: مبلغی است که هرساله پس از کسر حق بیمه پوشش‌های فوت و خطرات اضافی و هزینه‌های بیمه‌نامه از کل حق بیمه پرداختی، با احتساب نرخ سود فنی محاسبه و با افزودن سود مشارکت در منافع سالانه به حساب بیمه‌شده منظور می‎شود.

بازخريد: در بیمه‎نامه‌های زندگی دارای اندوخته ریاضی عبارت است از انصراف بيمه‌گذار از ادامه بیمه‎نامه قبل از تاريخ انقضاي آن.

ارزش بازخريد: عبارت است از مبلغی که در موارد بازخرید بیمه‎نامه، از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد. ارزش بازخرید از اندوخته رياضي پس از كسر هزينه‌هاي مستهلك نشده‌ي بيمه‌گر تعیین می‌گردد.

سرمایه بيمه: مبلغی است که بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت فوت یا حیات بيمه‌شده به استفاده‌كننده(گان) پرداخت كند.

جدول تعهدات: عبارت است از جدول مهر و امضاء شده‎ي پيوست بیمه‎نامه كه تعهدات بيمه‌گر را در هر يك از موارد مرتبط نشان مي‌دهد و جزء لاينفك بيمه‌نامه مي‎باشد. اين جدول در انتهاي هر سال مالي با توجه به آخرین تعهدات بيمه‌گر، آخرین تغییرات اعمال شده در بيمه‌نامه و عملکرد سرمایه‎گذاری به‌روز مي‌شود. در صورت درخواست بيمه‌گذار، بيمه‌گر موظف است که در انتهای هر سال مالی، جدول تعهدات به‌روز شده را در اختیار وي قرار دهد.

انتقال:‌ عبارت است از واگذاري حق استفاده از بيمه‌نامه به بيمه‌گذار ديگر.

تعليق: وضعيت و مدت زماني از بيمه‌نامه است كه طي آن بيمه‎گر هيچ‌گونه تعهدي نسبت به جبران خسارت‌هاي احتمالي پوشش‌هاي بيمه‌اي ندارد.

فسخ: عبارت است از انصراف بیمه‌گر از ادامه بیمه‎نامه قبل از تاریخ انقضای آن‎. در این صورت ارزش بازخرید و اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ به بیمه‌گذار پرداخت می‌گردد.

نرخ سود فنی علی‎الحساب: عبارت است از حداكثر نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه نرخ حق بیمه، ذخایر و ارزش بازخرید در بيمه­‏نامه­هاي زندگی. این سود علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه شركت (سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود.

مشارکت در منافع: عبارت است از مشارکت بیمه‌گذار در حداقل 85% منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی (به‌جز بیمه‌های خطر فوت زمانی).

فرم پیشنهاد: فرمی که از سوی بیمه‌گر در اختیار متقاضیان بیمه قرار گرفته و در برگیرنده سوالاتی در خصوص اطلاعات فردی، بیمه‎نامه مورد نظر بیمه‌گذار و بیمه‌شده، وضعیت سلامتی فعلی و سوابق قبلی بیمه‌شده و تعیین دینفعان است.

ماده 3- شروع اعتبار بیمه‎نامه

تاریخ شروع اعتبار بیمه‎نامه از ساعت 24 روز واریز حق بیمه مي‎باشد مشروط بر اينكه اولين حق بيمه‌ي تعيين شده در بیمه‎نامه پرداخت شده باشد.

ماده 4- تغيير در شرايط بیمه‎نامه

هرگونه تغییر در بيمه‌نامه از طریق تقاضای بيمه‌گذار، تایید بيمه‌شده (حسب مورد) و موافقت بيمه‌گر با درج در اوراق الحاقی رسمیت می‌یابد. این اوراق الحاقی جزء لاینفک بیمه‎نامه است. شروع اعتبار اوراق الحاقی از تاریخ صدور آنها می‌باشد مگر اینکه تاریخ دیگری از سوی بیمه‌گذار درخواست شده و به تایید بیمه‌گر رسیده و در اوراق الحاقی درج شده باشد.

تبصره: چنانچه از نظر بيمه‌گذار مطالب مندرج در بيمه‌نامه با موارد توافق شده منطبق نباشد، بيمه‌گذار می‌تواند در صورت عدم تاثیر مالی موارد در هر زمانی تغییرات را طی الحاقیه ای اعمال نماید در صورت تاثیر مالی این موارد، تغییرات باید در سررسید سال بیمه‌ای اعمال شود.

ماده 5- انصراف از بیمه‎نامه

در صورت انصراف از خريد بيمه‌نامه، بيمه‌گذار مي‎تواند حداكثر تا 30 روز پس از تاریخ شروع اعتبار بیمه‎نامه مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند و بیمه‌گر موظف به اعاده حق بيمه‌ي دریافتی با کسر هزینه‌های پزشکی، می باشد.

تبصره: در صورت استفاده از مزایای پوشش های تکمیلی طی این 30 روز، امکان فسخ وجود ندارد.

ماده 6- شرط حد اعلاي حسن نیت

1-6- حداعلای حسن نیت بیمه‌گذار و بیمه‌شده

بیمه‌گذار و بیمه‌شده موظف‌اند کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم‌هاي بيمه‌اي، مربوط به سوابق جسمي ‌و رواني بیمه‌شده را در کمال حسن نیت به بیمه‌گر اطلاع دهند. هر گاه این سوابق با معاینه پزشکی به‌عمل آمده قابل تشخیص نباشد و بیمه‌گر به‌ناچار به اظهارات بیمه‌شده قناعت کرده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بیمه‌شده و یا بیمه‌گذار مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالب موثر بر ارزيابي ريسك در زمان صدور بیمه‎نامه خودداری شده است، بیمه‌گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از روش‌هاي زیر عمل نماید:

الف- چنانچه موضوع خلاف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهميت موضوع كشف شده به اندازه‌اي باشد که اگر بیمه‎گر در زمان عقد بیمه‎نامه از آن مطلع مي‌بود باز هم اقدام به صدور بیمه‎نامه می‎کرد، كتمان واقعيت چه عمدي و يا سهوي باشد، بیمه‎گر حق دارد:

نسبت به فسخ بیمه‎نامه اقدام نماید؛ يا
بیمه‌نامه را به همان صورت ادامه دهد؛ يا
درصورت موافقت بيمه‌گذار، با دريافت حق بیمه متناسب بيمه‌نامه را ادامه دهد.

ب- چنانچه موضوع خلاف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهمیت موضوع کشف شده به درجه‌ای باشد که اگر بیمه‌گر در زمان عقد بیمه‎نامه از آن مطلع مي‎بود اقدام به صدور بيمه‌نامه نمی‌کرد، بيمه‌گر حق دارد بيمه‌نامه را در موارد كتمان سهوي فسخ و در موارد كتمان عمدي باطل نمايد. در صورت بطلان بيمه‌نامه، حق بيمه‌هاي دريافتي قابل استرداد نمي‎باشد.

ج- چنانچه موضوع خلاف واقع پس از تحقق خطر كشف گردد و ميان موضوع خلاف واقع با تحقق خطر رابطه‌اي وجود داشته باشد، در موارد كتمان عمدي بيمه‎نامه باطل و در موارد كتمان سهوي بيمه‌نامه فسخ مي‌گردد.

آثار فسخ:

در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به ‌وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار شروع می‎شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی و ارزش بازخرید تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.

آثار ابطال:

در صورت ابطال، بیمه‌نامه باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت، حق بیمه دریافتی بابت سرمایه فوت تا انتهای قرارداد از بیمه‌گذار مطالبه و ارزش بازخرید به وی مسترد می‌گردد.

2-6- شرط حد اعلاي حسن نیت بیمه‌گر

بيمه‌گر موظف است با کمال حسن نیت تمامي اطلاعات لازم درباره بیمه‎نامه بيمه عمر را به‌همراه نكات و ويژگي‌هاي آن، چه به‌صورت كتبي و چه به‌صورت شفاهي، در اختيار بيمه‌گذار قرار دهد.

ماده 7- نفع بيمه‌اي

ميان بيمه‌گذار با بيمه‌شده مي‌بايست يك رابطه خويشاوندي نزديك (همسر، والدين، فرزند، اجداد، خواهر، برادر و كفيل حقوقی) و يا يك رابطه تجاري و مالي وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌اي كه فوت بيمه‌شده موجد زيان معنوي يا مادي (يا هر دو) براي بيمه‌گذار باشد.

تبصره 1: در صورتيكه بيمه‌گذار كفيل حقوقی بيمه‌شده باشد، کفیل حقوقی نمی‎تواند استفاده‌كننده‎ي سرمايه فوت باشد.

تبصره 2: در صورتي كه ميان بيمه‌گذار و بيمه‎شده يك رابطه تجاري و مالي برقرار باشد، سرمايه فوت نبايد از مبلغ زيان بيمه‌گذار در صورت فوت بيمه‎شده بيشتر باشد.

ماده 8- حق بیمه

1-8- نحوه پرداخت حق بیمه

حق بيمه مي‌تواند به‌صورت يكجا يا سالانه محاسبه و پرداخت شود. در صورت انتخاب بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر، حق بيمه سالانه مي‎تواند به‌صورت اقساط شش ماهه، سه ماهه، دو ماهه، و یا ماهانه پرداخت گردد.

2-8- تعدیل حق بیمه

بيمه‌گذار می‌تواند به انتخاب خود و با موافقت بيمه‌گر سرمايه بیمه را تغيير دهد. در اين صورت، حق بيمه مطابق با سرمايه تغيير مي‎كند و جدول تعهدات جدید ملاک عمل قرار مي‎گيرد.

3-8- مهلت پرداخت حق بیمه

اقساط حق بیمه بايد باید در سررسید پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت، چنانچه اندوخته رياضي بيمه‌گذار، برای پوشش حق بيمه فوت، پوشش های تکمیلی و هزینه‌های مرتبط کفایت کند، بيمه‌گر مجاز است حق بیمه یا حق بیمه های سررسیدشده را از اندوخته برداشت نماید. پس از گذشت 30 روز از آخرین قسط سررسیدشده که منجر به منفی شدن ذخیره ریاضی شده است، بیمه نامه به صورت خودکار تعلیق خواهد شد. پس از گذشت این 30 روز، در صورت پذیرش بیمه گر، بیمه گذار می تواند با پرداخت مجدد حق بیمه، بیمه نامه را ادامه دهد.

ماده 9- منافع بیمه

1-9- منافع بیمه در صورت فوت

عبارت است از سرمایه فوت طبق آخرین جدول تعهدات به‌علاوه اندوخته رياضي كه پس از کسر هر گونه بدهی قبلی بيمه‌گذار، به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‌شود.

2-9- منافع بیمه در صورت حیات بيمه‌شده

در صورتی که بيمه‌شده تا سررسید بيمه‌نامه در قید حیات باشد، اندوخته‌ي تشکیل شده به اضافه‌ي سودهاي ساليانه حاصل از سرمایه‌گذاری پس از كسر بدهي‌هاي مربوطه، به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‌شود. حداكثر نرخ سود تضميني سپرده‌هاي بيمه‌شدگان براساس آيين‌نامه بيمه مركزي ج.ا.ا مشخص مي‌گردد.

3-9- گزارش سالیانه

بیمه‌گر موظف است حساب‌هاي معاملات بيمه‌هاي زندگي را از ساير حساب‌هاي خود تفكيك نموده و سرمايه‌گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه‌هاي زندگي بايستي در حساب‌ها و ترازنامه شركت مشخص و از ساير سرمايه‌گذاري‌ها تفكيك شود و گزارش سالیانه آن به اطلاع بیمه‌گذار رسانده شود.

ماده 10- مهلت و نحوه پرداخت منافع بیمه

1-10- پرداخت منافع بیمه در صورت فوت

در صورت فوت بيمه‌شده و ارائه کلیه مدارک لازم توسط بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده(گان) يا وكلاي قانوني آنها، بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک و اطمینان از صحت آنان و در قبال رسید، منافع مربوطه را به استفاده‌کننده(گان) پرداخت نماید. چنانچه پرداخت این مبلغ بیش از یک ماه به طول بیانجامد، بيمه‌گر موظف است به صورت علي‌الحساب حداقل سود تضمینی اندوخته رياضي بيمه‌نامه‌های مشابه صادر شده در زمان فوت را بپردازد.

تبصره 1: در صورتي‌كه پرداخت سرمايه فوت پس از تكميل مدارك مثبته، از سوي بيمه‌گر بيش از يك ماه به تاخير افتد، طبق حكم ماده 522 آيين دادرسي مدني به سرمايه فوت سود تعلق مي‌گيرد.

تبصره 2: در صورت فوت بيمه‌شده، بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده(گان) بايد مراتب را با ذكر علت حداكثر ظرف يك ماه از تاریخ فوت کتباً به اطلاع بیمه‌گر برسانند مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

2-10- مدارک لازم جهت پرداخت منافع فوت

اسناد و مدارک لازم جهت پرداخت منافع بیمه در صورت فوت عبارتند از:

1-بيمه‌نامه و اوراق الحاقی پيوست‎ آن؛

2-مدارك رسمي فوت نظير شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه‌شده يا خلاصه رونوشت وفات؛

3-گواهی فوت تایید شده از سوی ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور؛

4-نظریه و مدارك پزشکي مركز درماني یا پزشک قانونی در مورد علت فوت؛

5-در صورت فوت ناشي از حادثه، گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح آماده شده باشد؛

6-گواهی انحصار وراثت (در مواردی که استفاده‌کننده(گان) در بیمه‎نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد).

7- مدارک شناسایی مربوط به استفاده کننده یا استفاده کنندگان

تبصره 1: بیمه‌گر حق دارد با هزینه استفاده‌کننده(گان) هرگونه اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه نماید.

تبصره 2: درصورتی که بیمه‌گذار یا استفاده‌کننده (گان) تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهد، بیمه‌گر می‌تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

3-10- پرداخت منافع بیمه در صورت حيات

در صورت حيات بيمه‌شده در انتهاي مدت بيمه‌نامه، منافع مشخص شده در بیمه‎نامه با ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي بيمه‌شده و استفاده‌كننده(گان)، به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‌گردد.

تبصره: در صورتي‌كه پرداخت منافع بيمه در صورت حيات پس از تكميل مدارك مثبته، از سوي بيمه‌گر بيش از يك ماه به تاخير افتد، طبق حكم ماده 522 آيين دادرسي مدني به سرمايه بيمه‌نامه سود تعلق مي‌گيرد.

ماده 11- استفاده‌کنندگان

1-11- تعیین استفاده‌کنندگان

بيمه‌گذار بايد استفاده‌كننده(گان) حقیقی یا حقوقی را در صورت حیات و فوت بيمه‌شده تعیین نموده و مشخصات، نسبت، اولويت و سهم هر یک از استفاده‌کنندگان را کتباً به بيمه‌گر اطلاع دهد.

تبصره 1: در صورت عدم تعیین استفاده‌کننده(گان) و فوت بیمه‌شده، وراث قانونی بيمه‌شده به‌عنوان استفاده‌کننده(گان) محسوب شده و سهم هر یک از آنان براساس قانون ارث تعیین مي‎گردد.

تبصره 2: در صورت عدم تعيين استفاده‌كننده یا فوت استفاده کننده حیات، چنانچه بيمه‌شده در پایان سررسید بيمه‌نامه در قید حیات باشد، بیمه گذار به‌عنوان استفاده‌کننده(گان) شناخته می‌شود.

2-11- تغییر استفاده‌کنندگان

هر گونه تغییر در استفاده‌كنندگان، اولويت و یا سهم آنها در مدت اعتبار بيمه‌نامه، با درخواست کتبی بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌شده و یا ولی قانونی وی امکان‌پذیر است.

ماده 12- حقوق بيمه‌گذار در استفاده از اندوخته رياضي بيمه‌نامه

1-12- بازخريد بيمه‌نامه

بيمه‌گذار می‎تواند با ارسال درخواست کتبی به بيمه‌گر، تقاضای بازخريد بيمه‌نامه را بنماید. در این صورت بيمه‌نامه براساس آخرين جدول تعهدات، بازخرید مي‎شود.

تبصره: بازخريد بيمه‌نامه از تاریخ صدور الحاقيه بازخريدي نافذ مي‌شود مگر آنکه تاریخ دیگری با توافق طرفين تعیین شده باشد.

2-12- دريافت وام

بيمه‌گذار می‎تواند پس از حداقل دو سال پرداخت حق بيمه، حداكثر تا 90% ارزش بازخرید، وام دریافت نماید. اخذ وام مجدد منوط به تسویه وام دریافتی قبلي می‌باشد.

- نرخ كارمزد بیمه‎نامه وام: نرخ كارمزد وام حداقل چهار درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق بيمه خواهد بود.

-تسویه وام: در صورت عدم تسویه وام در زمان سررسید بيمه‌نامه یا بازخرید آن، مانده وام دریافتی و سودهای متعلق به آن ، از سرمایه مورد تعهد بيمه‌گر کسر مي‌گردد.

تبصره1: در صورتی‌که ذینفع در بيمه‌نامه‌های زندگی بستانکار بيمه‌گذار باشد و این مطلب در بيمه‌نامه و یا الحاقيه‌هاي آن تصریح شده باشد، حق بازخرید بيمه‌نامه و همچنین دریافت وام از محل اندوخته ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است.

تبصره 2: در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ آن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وام ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪه وام درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻛﺎرﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ کسر میگردد.

3-12- سود مشاركت در منافع

بيمه‎گر موظف است بيمه‌گذار را در حداقل 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي زندگي سهيم نمايد. سهم مشاركت بيمه‌گذار براساس آيين‌نامه بيمه مركزي ج.ا.ا. مشخص مي‌گردد.

تبصره1: به بیمه نامه ای که از محل ذخیره ریاضی آن، توسط بیمه گذار وام دریافت شده است، مشارکت در منافع تعلق نمی گیرد.

ماده 13- انتقال بيمه‌نامه

بيمه‌گذار مي‌تواند با موافقت كتبي بيمه‌شده و بيمه‌گر، با صدور الحاقيه توسط بيمه‌گر، بيمه‌نامه را به بيمه‌گذار ديگري منتقل نمايد. كليه ديون بيمه‌نامه تا تاريخ انتقال، به عهده انتقال دهنده مي‎باشد.

تبصره 1:‌ در صورت انتقال بيمه‌نامه، بيمه‌شده قابل تغيير نمي‎باشد.

تبصره 2: در شرايطي كه بيمه‌گذار و بيمه‌شده شخص واحدي نباشند، در صورتي كه بيمه‌گذار فوت كند و يا بیمه‎نامه بيمه را به ديگري منتقل نمايد، چنانچه ورثه يا منتقل‌اليه کلیه تعهداتی که به موجب بیمه‎نامه به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا نمایند، بیمه‎نامه به نفع ورثه یا منتقل‎الیه معتبر باقی می‎ماند. با اين حال، ورثه يا منتقل‌اليه مي‌توانند بیمه‎نامه را طبق شرايط عمومي بيمه‌نامه فسخ نمايند.

تبصره 3: در صورت انتقال بیمه‌نامه، اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند، هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد، هیچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای بیمه‎نامه را نخواهند داشت.

ماده 14- استثنائات

موارد زیر مشمول بیمه نمی‌باشد و در صورت تحقق خطر فوت، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت بیمه‎نامه ندارد و برحسب مورد صرفاً ارزش بازخریدی بیمه‎نامه به استفاده‌کننده(گان) واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

1-14- خودکشی

هر گاه بيمه‌شده در دو سال اول بيمه‌نامه خودکشی نماید و اين مساله توسط مراجع درمانی یا مراجع قانوني (حسب مورد) تاييد شده باشد، تنها ارزش بازخريدي بيمه‌نامه به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‌گردد.

در صورتي‌كه بعد از گذشت دو سال از شروع اعتبار بيمه‌نامه، بيمه‌شده خودكشي نمايد، تمامي سرمايه فوت و اندوخته رياضي به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‌گردد.

2-14- قتل بيمه‌شده به‌وسیله بيمه‌گذار یا استفاده‌كننده(گان)

1-2-14- در صورتی که اثبات شود بيمه‌گذار به‌صورت عمدي به شكل مستقيم يا غير مستقيم در فوت بيمه‌شده دخالت داشته است، صرفاً سهم بازخريدي بيمه‌نامه ساير استفاده‌كنندگان پرداخت مي‌گردد.

2-2-14- در صورتی که اثبات شود استفاده‌كننده(گان) به‌صورت عمدي به شكل مستقيم يا غير مستقيم در فوت بيمه‌شده دخالت داشته‌اند، استفاده‌كننده(گان) مذکور از دریافت هرگونه مزایای بیمه‎نامه محروم و سرمایه فوت بیمه‎نامه پس از کسر سهم استفاده‌کننده(گان) خاطی به علاوه کل مبلغ ارزش بازخریدی بیمه‎نامه به سایر استفاده‌کننده(گان) بیمه‎نامه پرداخت خواهد شد

تبصره 1: سهم استفاده‌کننده(گان) خاطی از ارزش بازخریدی بیمه‎نامه به میزان قدرالسهم هر استفاده‌کننده(گان) از کل مبلغ ارزش بازخریدی پرداخت می‌گردد.

تبصره 2: درصورتی که استفاده‌کننده(گان) خاطی بیمه‌گذار بیمه‎نامه باشد، صرفاً ارزش بازخریدی بیمه‎نامه به سایر استفاده‌کننده(گان) پرداخت می‌گردد."

3-14- فعالیت‌ها و مسافرت‎هاي غیر عادی و خطرناک

چنانچه فوت بيمه‌شده ناشي از مسافرت غير عادي يا فعاليت‌هاي غير عادي و خطرناك باشد، صرفاً ارزش بازخريدي بيمه‌نامه به استفاده‌كنندگان پرداخت مي‎شود.

تبصره 1: پرواز هوایی جز در مواردی که بيمه‌شده به‌عنوان یک مسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی تجاری مجاز نموده و نام وی به‌عنوان مسافر عادی در لیست مسافران ثبت شده باشد و سفر دريايي با خطوط دريايي تجاري غير مجاز از مصاديق مسافرت‌هاي غير عادي است.

تبصره 2: هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه (هوایی، زميني، ریلی و دریایی) در مسابقات و سفرهاي اکتشافی و هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت يا سایر وسایل پرواز بدون موتور، شكار و ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، از مصاديق فعاليت‌هاي خطرناك است.

4-14- مشاغل خطرناک

چنانچه شغل بيمه‌شده به تشخیص بيمه‌گر خطرناک محسوب شود، بيمه‌نامه صرفاً همراه با الحاقیه استثنائات شغلی قابل صدور مي‌باشد. يعني حوادث حين كار با حق بيمه عادي قابل پوشش نبوده و تنها با پرداخت حق بيمه اضافي متناسب با خطر شغلي، قابل پوشش مي‎باشند. در صورتي كه بيمه‌شده بعد از تاريخ شروع بيمه‎نامه شغل خود را به يكي از مشاغل خطرناك تغيير دهد، مكلف است موضوع را به شركت بيمه اعلام نمايد. در اين صورت، حسب مورد، بيمه‌گر مي‌تواند اقدام به افزايش حق بيمه، صدور الحاقيه و يا حتي فسخ بیمه‎نامه نمايد.

5-14- اعمال خلاف قانون

چنانچه بيمه‌شده در اثر مباشرت، مشارکت و يا معاونت در فعالیت‌های مجرمانه فوت کند، بيمه‌گر هیچ‎گونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت ندارد و فقط ارزش بازخريدي تا تاريخ حادثه قابل پرداخت مي‎باشد.

6-14- جنگ

در صورتی که بيمه‌شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامي‌ در مقابل نیروهای مهاجم داشته باشد فوت نماید، بيمه‌گر فقط ارزش بازخريدي تا روز حادثه را پرداخت مي‌كند. عملیات پلیسی از هر قبیل در ردیف عملیات نظامي ‌محسوب نمي‎شود.

تبصره: چنانچه بيمه‌شده در محلی که رسماً شرایط جنگي اعلام شده است فوت کند، پرداخت سرمایه فوت منوط به ارائه دلایل کافی از سوي بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده(گان) مبنی بر عدم تاثیر مستقیم جنگ بر فوت بيمه‌شده است. در صورت عدم ارائه شواهد کافی، بيمه‌گر تنها ارزش بازخريدي را پرداخت مي‎نمايد.

7-14- اعزام به عمليات جنگي

چنانچه بيمه‌شده به‌عنوان نظامي يا در تشكيلات نظامي به عمليات جنگي اعزام شود، بيمه‌نامه از تاريخ اعزام وي به حالت تعليق در خواهد آمد حتي اگر بيمه‌گر در اثر عدم اطلاع از وضعيت بيمه‌شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتي خطري رخ دهد، بيمه‌گر تنها ارزش بازخريدي بيمه‌نامه تا تاريخ تعليق را پرداخت نموده و حق بيمه‌هاي اضافي دريافتي از تاريخ تعليق را مسترد مي‌نمايد.

تبصره: بيمه‌نامه معلق مي‌تواند سه ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و بازگشت بيمه‌شده به وضعيت قبلي، با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر به وضعيت عادي تبديل گردد.

8-14- تشعشعات هسته‌ای

چنانچه بيمه‌شده در اثر انفجار و یا تشعشعات هسته‌ای و یا آلودگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آن فوت کند، تنها ارزش بازخريدي به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‎شود.

9-14- استعمال دارو، مواد مخدر یا محرک

چنانچه بیمه‌شده در اثر استعمال دارو، مواد مخدر یا محرک بدون تجویز پزشک فوت کند، تنها ارزش بازخريدي به استفاده‌كننده(گان) پرداخت مي‎شود.

ماده 15- مفقود شدن بيمه‌نامه یا قبوض پرداختی حق بیمه

در صورت فقدان بيمه‌نامه و یا قبوض رسید حق بیمه، بيمه‌گذار می‌بایست بلافاصله و کتباً مراتب را به بيمه‌گر اطلاع دهد تا بيمه‌گر پس از اطمینان یافتن از مفقود شدن آنها، المثنی صادر نمايد و در اختیار بيمه‌گذار بگذارد. در غیر این صورت عواقب آن برعهده بيمه‌گذار می‌باشد.

ماده 16- خاتمه بيمه‌نامه

بيمه‌نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر خاتمه می‌یابد:

دریافت درخواست کتبی بيمه‌گذار توسط بيمه‌گر مبنی بر بازخريد بيمه‌نامه؛
فوت بيمه‌شده؛
سررسید بيمه‌نامه؛
عدم رفع تعلیق در زمان مقرر از بيمه‌نامه‌ي تعلیق شده؛
ابطال بيمه‌نامه.

ماده 17- برقراری مجدد بيمه‌نامه پس از تعلیق و یا فسخ

پس از تعلیق یا فسخ بيمه‌نامه، بيمه‌گذار تا تا 365 روز فرصت دارد برقراری مجدد بيمه‌نامه را درخواست نماید که در صورت موافقت بيمه‌گر، بيمه‌نامه از تاریخ مذکور در الحاقیه مربوط با شرایط زیر مجدداً شروع مي‎شود (بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه‌گر هیچ‎گونه تعهدی نسبت به پوشش‎های بیمه‌ای نخواهد داشت):

1-17- بيمه‌گر پس از بررسی پرسشنامه تکمیل شده مربوط به رفع تعلیق، عدم تغییر در شرایط رواني و جسمي ‌بيمه‌شده را تایید کند؛

2-17- در صورت نیاز به معاینات پزشکی، هزینه‌های احتمالی هر گونه بررسی پزشکی در این حالت برعهده بيمه‌گذار است؛

3-17-حق بیمه های معوق طی یک فیش به حساب شرکت واریز گردد.

ماده 18-ﭘﻮﺷﺶ اﺗﺒﺎع ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ

ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ماده 19 - نشانی قانونی، تغییر محل اقامت بيمه‌گذار یا نماینده وي در ایران

نشانی بيمه‌گذار يا نماينده وي به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است، نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بيمه‌گر به همان نشانی ارسال مي‌شود.

در صورتی که بيمه‌گذار محل اقامت خود را تغییر دهد، موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بيمه‌گر برساند.

هرگاه بيمه‌گذار خارج از ایران اقامت نماید، باید یک نفر را كه مقیم ایران است به‎‌عنوان نماينده به بيمه‌گر معرفی کند تا نامه‎ها و اطلاعات مربوط را به عنوان و نشانی وي ارسال نماید.

در صورت عدم توجه بيمه‌گذار به رعایت این مقررات، آخرین نشانی اعلام شده‌ي بيمه‌گذار در ایران معتبر تلقی مي‌گردد.

ماده 20 - حریم خصوصی

شركت بيمه تعهد مي‌نمايد كه از اطلاعات خصوصي بيمه‌گذار، بيمه‌شده و استفاده‎كننده(گان) جز در موارد قانوني مرتبط با حرفه بيمه‌گري استفاده نكند.

ماده 21 - نحوه حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات موضوع این بيمه‌نامه ابتدا از طریق مذاكره و سپس داوری حل و فصل مي‌شود. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل نشد، هر یک از طرفین، فردي را به‌عنوان داور انتخاب مي‌كنند و اين دو نيز به‌نوبه‌ي خود فرد سومي را به‌عنوان سرداور برمي‌گزينند. تصمیم اکثریت لازم‌الاجرا تلقي مي‌گردد. پرداخت هزینه داور اختصاصی هر طرف برعهده همان طرف می‌باشد و هزینه سرداور، به تساوي توسط طرفین پرداخت می‎گردد.

اختلافاتي که به موجب قانون قابل داوری نمی‎باشد، در دادگاه‎های عمومي ‌و مطابق با قواعد صلاحیت محلی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده 22 - ماده قانون حاکم

برای حل و فصل اختلافات ناشی از این بيمه‌نامه یا مربوط به آن، به ترتیب به بیمه‎نامه مابین طرفین، قانون و مقررات بيمه‌اي، عرف مسلم بيمه‌ای و قوانين ایران استناد مي‌شود.

ماده 23 - مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بيمه‌نامه، دو سال از تاریخ حادثه منشاء دعوی است.

ماده 24 - موارد درج نشده یا مبهم

کلیه موارد درج نشده و یا مبهم در این بيمه‌نامه تابع قانون بیمه، آئین‌نامه‌های مصوب شورایعالی بیمه و قوانين و مقررات مصوب ساير مراجع قانونی كشور می‌باشد.

ماده 25 – پاسخگوئی به بيمه‌گذار

بیمه‌گذار و یا استفاده‎کننده(گان) می‌توانند برای اطلاعات بيشتر و طرح سوالات یا ابهامات خود در مورد بیمه‎نامه بیمه با شماره تلفن‌هایي كه به همين منظور از سوي شركت اعلام مي‌گردد، تماس بگیرند و شرکت بیمه موظف به ارائه پاسخ‌های مناسب و همچنين، اطلاع‌رساني مناسب از طريق سامانه می‌باشد.

ماده 26 - تائید رویت شرایط عمومي‌ توسط بيمه‌گذار

بیمه‌گر موظف است کلیه مواد شرایط عمومي را به رویت بيمه‌گذار برساند و امضاء بيمه‌گذار را در قالب عبارت ذیل اخذ نماید :

" شرایط عمومي ‌اعلام شده خوانده شد و مورد تائید اینجانب .......................... مي‌باشد.


"امضاء بيمه‌گذار


کلیه حقوق این وب سایت برای نمایندگی 01053009 شرکت بیمه زندگی خاور میانه محفوظ می باشد